Melffy Mommy
EARTH
Melffy Mommy
Mẹ Melffy
  • Archetype:
  • Melffy

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 1180
Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cấp 2
Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể đem 1 quái thú từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn vào lá bài này làm nguyên liệu. Lá bài này nhận được hiệu ứng dựa trên số lượng nguyên liệu đưa vào nó.
● 3+: Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu.
● 4+: Bạn không bị thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này.
● 5+: Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú Tư thế tấn công: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng với ATK của quái thú Tư thế tấn công đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Level 2 Beast monsters Once per turn (Quick Effect): You can attach 1 Beast monster from your hand or face-up field to this card as material. This card gains effects based on the number of materials attached to it. ● 3+: Cannot be destroyed by battle. ● 4+: You take no damage from battles involving this card. ● 5+: When an attack is declared involving this card and an Attack Position monster: You can inflict damage to your opponent equal to that Attack Position monster's ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top