Melffy Pony
EARTH 2
Melffy Pony
Ngựa con Melffy
  • Archetype:
  • Melffy

  • ATK:
  • 400

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1077
Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step), hoặc nếu quái thú của đối thủ chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay, sau đó bạn có thể thêm 1 Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú từ Mộ của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Melffy Pony". Trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Melffy Pony" một lần cho mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step), or if an opponent's monster targets this card for an attack: You can return this card to the hand, then you can add 1 Level 2 or lower Beast monster from your GY to your hand, except "Melffy Pony". During your End Phase: You can Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Melffy Pony" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top