Metalfoes Mithrilium
FIRE 6
Metalfoes Mithrilium
Người hợp thể kim loại Mithrilium
  • Archetype:
  • Metalfoes

  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 1496
Hiệu ứng (VN):

1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top