Millennium Revelation
Spell Continuous
Millennium Revelation
Lời khải huyền nghìn năm
  • Archetype:
  • Egyptian God

  • Lượt xem:
  • 2664
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú Divine-Beast từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 "Monster Reborn" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể gửi lá bài face-up này đến Mộ; trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Winged Dragon of Ra" từ Mộ của mình bằng "Monster Reborn", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong End Phase của lượt, hiệu ứng này được kích hoạt, bạn phải gửi "The Winged Dragon of Ra" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Monster Reborn" đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium Revelation" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 Divine-Beast monster from your hand to the GY; add 1 "Monster Reborn" from your Deck or GY to your hand. You can send this face-up card to the GY; this turn, you can Special Summon "The Winged Dragon of Ra" from your GY with "Monster Reborn", ignoring its Summoning conditions. During the End Phase of the turn this effect was activated, you must send "The Winged Dragon of Ra" you control that was Special Summoned with "Monster Reborn" to the GY. You can only use each effect of "Millennium Revelation" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top