Mind Control
Spell Normal
Mind Control
Kiểm soát mặt tinh thần
  • Lượt xem:
  • 2304
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top