Miracle Rupture
Spell Normal
Miracle Rupture
Phép màu vỡ đá
  • Archetype:
  • Fossil

  • Lượt xem:
  • 1157
Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top