Mischief of the Gnomes
Trap Normal
Mischief of the Gnomes
Trò nghịch của chú lùn
  • Lượt xem:
  • 1289
Hiệu ứng (VN):

Lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp).Hiệu ứng gốc (EN):

This turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set). You can banish this card from the Graveyard; this turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set).

Bản dịch này có đúng không ?
Top