Missus Radiant
EARTH
Missus Radiant
Chó cực rạng rỡ Missus
  • ATK:
  • 1400

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1263

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú EARTH
Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top