Mudragon of the Swamp
WATER 4
Mudragon of the Swamp
Rồng bùn của đầm lầy
  • ATK:
  • 1900

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 3201
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top