Necro Fusion
Trap Normal
Necro Fusion
Kết hợp vong linh
  • Lượt xem:
  • 1153
Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top