Necrovalley
Spell Field
Necrovalley
Thung lũng lăng mộ
  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • Lượt xem:
  • 4793
Hiệu ứng (VN):

Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?
Top