Necrovalley Temple
Trap Continuous
Necrovalley Temple
Đền thần của thung lũng lăng mộ
  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • Lượt xem:
  • 1410
Hiệu ứng (VN):

Trong khi (các) quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" đều ở trên sân, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 ATK / DEF. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển được lá bài nào trong Vùng Bài Phép Môi Trường của mình: Bạn có thể kích hoạt 1 "Necrovalley" trực tiếp từ tay hoặc Mộ của mình. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Úp 1 Lá bài "Necrovalley" trực tiếp từ Deck của mình, ngoại trừ "Necrovalley Temple".Hiệu ứng gốc (EN):

While a "Gravekeeper's" monster(s) and "Necrovalley" are both on the field, monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. Once per turn, during the Main Phase, if you control no card in your Field Zone: You can activate 1 "Necrovalley" directly from your hand or GY. If this card in your possession is destroyed by an opponent's effect and sent to your GY: You can Set 1 "Necrovalley" Spell/Trap directly from your Deck, except "Necrovalley Temple".

Bản dịch này có đúng không ?
Top