Necroworld Banshee
DARK 4
Necroworld Banshee
Hồn ma nữ kiếp sau
  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 1555
Hiệu ứng (VN):

"Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

"Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top