Needle Ceiling
Trap Normal
Needle Ceiling
Trần nhà đầy gai
  • Lượt xem:
  • 1479
Hiệu ứng (VN):

Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.Hiệu ứng gốc (EN):

When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.

Bản dịch này có đúng không ?
Top