Ningirsu the World Chalice Warrior
EARTH
Ningirsu the World Chalice Warrior
Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
  • Archetype:
  • World Chalice

  • ATK:
  • 2500

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 1955

Mũi tên Link:

Trái

Trên

PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Link
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top