Number 106: Giant Hand
EARTH
Number 106: Giant Hand
Con số 106: Bàn tay khổng lồ
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1178
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

Bản dịch này có đúng không ?
Top