Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
LIGHT
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
  • Archetype:
  • Galaxy-Eyes

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 2500

  • Lượt xem:
  • 4170




Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.



Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.





Bản dịch này có đúng không ?












https://ygovietnam.com/
Top