Number 11: Big Eye
DARK
Number 11: Big Eye
COn số 11: Mắt bự
  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1662
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.

Bản dịch này có đúng không ?
Top