Number 20: Giga-Brilliant
LIGHT
Number 20: Giga-Brilliant
Con số 20: Kiến đại rực rỡ
  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 1007
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top