Number 27: Dreadnought Dreadnoid
Number 27: Dreadnought Dreadnoid

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Train

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1000

 • Lượt xem:
 • 911Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cấp 4
Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Number 27: Dreadnought Dreadnoid - Duel LinkCách để sở hữu Number 27: Dreadnought Dreadnoid - Master DuelGiá trị và các set có Number 27: Dreadnought Dreadnoid - TCG
Giá trị của Number 27: Dreadnought Dreadnoid
Cardmarket
5875 VND
Tcgplayer
14805 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
18565 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Number 27: Dreadnought Dreadnoid
(ScR)Battles of Legend: Relentless Revenge
143585 VND
(UR)Duel Overload
56165 VNDDeck sử dụng Number 27: Dreadnought Dreadnoid trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Number 27: Dreadnought Dreadnoid trong Master Duel