Number 28: Titanic Moth
FIRE
Number 28: Titanic Moth
Con số 28: BƯớm Titanic
  • ATK:
  • 2400

  • DEF:
  • 2200

  • Lượt xem:
  • 1109
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác, lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài trên tay của họ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters If you control no other monsters, this card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 500 damage to your opponent for each card in their hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top