Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
WATER
Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 1228
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú NƯỚC Cấp 4
Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top