Number 39: Utopia
LIGHT
Number 39: Utopia
Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
  • Archetype:
  • Utopia

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 2714
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top