Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
EARTH
Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
  • ATK:
  • 2200

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 999
Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.

Bản dịch này có đúng không ?
Top