Number 47: Nightmare Shark
WATER
Number 47: Nightmare Shark
Con số 47: Cá mập ác mộng
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1392
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3
Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top