Number 68: Sanaphond the Sky Prison
DARK
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
  • ATK:
  • 2100

  • DEF:
  • 2700

  • Lượt xem:
  • 1656
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.

Bản dịch này có đúng không ?
Top