Number C39: Utopia Ray
LIGHT
Number C39: Utopia Ray
Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
  • Archetype:
  • Utopia

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 2032
Hiệu ứng (VN):

3 quái thú LIGHT Cấp 4
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

Bản dịch này có đúng không ?
Top