Orcustrated Babel
Spell Field
Orcustrated Babel
Tháp nhạc quỷ khúc Babel
  • Archetype:
  • Orcust

  • Lượt xem:
  • 1153
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top