Paleozoic Opabinia
WATER
Paleozoic Opabinia
Loài giáp xác Opabinia
  • Archetype:
  • Paleozoic

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 1145
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top