Performage Trick Clown
LIGHT 4
Performage Trick Clown
Thuật sư biểu diễn hề làm trò
  • Archetype:
  • Performage

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 881
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top