Photon Strike Bounzer
LIGHT
Photon Strike Bounzer
Bảo vệ quán chuỗi quang tử
  • Archetype:
  • Bounzer

  • ATK:
  • 2700

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1158
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.

Bản dịch này có đúng không ?
Top