Plaguespreader Zombie
DARK 2
Plaguespreader Zombie
Thây ma chuyển
  • ATK:
  • 400

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 1059
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

Bản dịch này có đúng không ?
Top