Polymerization
Spell Normal
Polymerization
Dung hợp
  • Lượt xem:
  • 5166
Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.Hiệu ứng gốc (EN):

Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

Bản dịch này có đúng không ?
Top