Power of the Guardians
Spell Equip
Power of the Guardians
Sức mạnh của các vệ binh
  • Archetype:
  • Guardian

  • Lượt xem:
  • 1731
Hiệu ứng (VN):

Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.Hiệu ứng gốc (EN):

If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.

Bản dịch này có đúng không ?
Top