Powerful Rebirth
Trap Continuous
Powerful Rebirth
Tái sinh lợi hại hơn xưa
  • Lượt xem:
  • 860
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top