Primula the Rikka Fairy
WATER4
Primula the Rikka Fairy
  • Archetype:
  • Rikka

  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 942
Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú bạn điều khiển bị Hiến Tế (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú Thực vật mà bạn điều khiển; tăng (các) Cấp độ của họ lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primula the Rikka Fairy" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster you control is Tributed (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can target up to 2 Plant monsters you control; increase their Level(s) by 2 until the end of this turn. You can only use each effect of "Primula the Rikka Fairy" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top