Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
LIGHT
Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
Người thả và xóa, Puzzlomino
  • ATK:
  • 1300

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1349

Mũi tên Link:

Dưới

PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top