Quadborrel Dragon
DARK
Quadborrel Dragon
  • Archetype:
  • Borrel

  • ATK:
  • 1000

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 907

Mũi tên Link:

Trái

DướiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng, bao gồm một quái thú "Rokket"
Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Link-2 hoặc thấp hơn từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt, đồng thời phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu, sau đó, nếu đó là quái thú Link, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Rokket" với các tên khác nhau , từ tay của bạn hoặc Mộ, cho đến Link Rating của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Quadborrel Dragon" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon monsters, including a "Rokket" monster You can discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon Link-2 or lower monsters from the Extra Deck for the rest of the turn, also destroy the targeted monster, then, if it was a Link Monster, you can Special Summon any number of "Rokket" monsters with different names, from your hand or GY, up to its Link Rating. You can only use this effect of "Quadborrel Dragon" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top