Rank-Up-Magic Barian's Force
Spell Normal
Rank-Up-Magic Barian's Force
Phép thăng hạng - Lực của Barian
  • Archetype:
  • CXyz

  • Lượt xem:
  • 1598
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" hoặc "CXyz" có cùng Loại với quái thú bạn điều khiển nhưng xếp hạng cao hơn 1, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Sau đó, nếu có thể, hãy tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và đưa nó vào quái thú được Triệu hồi như một Chất liệu Xyz.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" or "CXyz" monster with the same Type as that monster you control but 1 Rank higher, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) Then, if possible, detach 1 Xyz Material from a monster your opponent controls and attach it to the Summoned monster as an Xyz Material.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top