Rasterliger
LIGHT
Rasterliger
Sư hổ Raster
  • ATK:
  • 2000

  • LINK-4
  • Lượt xem:
  • 1514

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới

PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú, ngoại trừ Token
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top