Red-Eyes Flare Metal Dragon
DARK
Red-Eyes Flare Metal Dragon
Rồng kim loại cháy mắt đỏ
  • Archetype:
  • Red-Eyes

  • ATK:
  • 2800

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 2484
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top