Rikka Glamour
Spell Normal
Rikka Glamour
  • Archetype:
  • Rikka

  • Lượt xem:
  • 811
Hiệu ứng (VN):

Khi bạn kích hoạt lá bài này, bạn cũng có thể Hiến tế 1 quái thú Plant; thêm 1 "Rikka" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, nếu bạn Hiến tế quái thú khi bạn kích hoạt lá bài này, hãy thêm 1 quái thú Thực vật, có cùng Cấp độ ban đầu với "Rikka" nhưng tên khác, từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rikka Glamour" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When you activate this card, you can also Tribute 1 Plant monster; add 1 "Rikka" monster from your Deck to your hand, then, if you Tributed a monster when you activated this card, add 1 Plant monster, with the same original Level as that "Rikka" monster but a different name, from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Rikka Glamour" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top