Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
LIGHT
Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
  • Archetype:
  • Magistus

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 2800

  • Lượt xem:
  • 1225
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top