Santa Claws
LIGHT 6
Santa Claws
Ông già Nô Ăng
  • ATK:
  • 1200

  • DEF:
  • 2500

  • Lượt xem:
  • 1555
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu được Triệu hồi theo cách này, một lần, trong End Phase của lượt này: Bạn có thể rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Defense Position, by Tributing 1 monster they control. If Summoned this way, once, during the End Phase of this turn: You can draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top