Schwarzschild Limit Dragon
DARK 8
Schwarzschild Limit Dragon
Rồng giới hạn, Schwarzschild
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1296
Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).

Bản dịch này có đúng không ?
Top