Scrap Dragon
EARTH 8
Scrap Dragon
Rồng sắt vụn
  • Archetype:
  • Scrap

  • ATK:
  • 2800

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1715
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top