Scrap Recycler
EARTH 3
Scrap Recycler
Máy tái chế sắt vụn
  • Archetype:
  • Scrap

  • ATK:
  • 900

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 982
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Máy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 2 quái thú Máy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn vào Deck; rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Machine monster from your Deck to the GY. Once per turn: You can shuffle 2 Level 4 EARTH Machine monsters from your GY into the Deck; draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top