Security Dragon
LIGHT
Security Dragon
Rồng an ninh
  • ATK:
  • 1100

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1363

Mũi tên Link:

Trên

DướiHiệu ứng (VN):

2 quái thú
Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top