Serziel, Watcher of the Evil Eye
DARK 4
Serziel, Watcher of the Evil Eye
Đồ đệ mắt ác, Serziel
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 1400

  • Lượt xem:
  • 638
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Serziel, Watcher of the Evil Eye". Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Serziel, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài bạn điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Evil Eye" card from your Deck to your hand, except "Serziel, Watcher of the Evil Eye". If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Serziel, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 card you control.

Bản dịch này có đúng không ?
Top