Shaddoll Hedgehog
DARK 3
Shaddoll Hedgehog
Nhím búp bê bóng đêm
  • Archetype:
  • Shaddoll

  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 1525
Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top